• Profesionalizmi
  • Shërbimi cilësor
  • Barazia
  • Transparenca
  • Integriteti dhe sinqeriteti
  • Gatishmëria dhe përkushtimi
  • Etika dhe konfidencialiteti