Për të arritur deri te angazhimi në punën praktike, me mundësi punësimi, Qendra ndihmon nxënësit përmes:

 • informimit dhe asistimit në gjetjen e Internshipit dhe punës tek kompanitë
 • lehtësimit të kontaktit në mes të kompanisë dhe studentit, në mënyrë që të gjejë punë praktike, me mundësi punësimi
 • organizimit të panaireve dhe ngjarjeve që kanë për qëllim promovimin dhe realizimin e punës praktike, me mundësi punësimi

Përfitimet nga realizimi i punës praktike:

 • Mundësi që ta konfirmosh interesin në fushën/karrierën e caktuar, para se të obligohesh për ndonjë angazhim të vazhdueshëm
 • Zhvilloni shkathtësi për zbatimin e teorisë në praktikë
 • Zhvilloni shkathtësi dhe teknika që mund të aplikohen në karrierën tuaj
 • Përshtatje më e lehtë në ambientin e punës
 • Mundësi për krijimin e përvojës së punës
 • Kontakte profesionale dhe rekomandime, me çka do të rriten gjasat për punësim në të ardhmen
 • Njohuri të detajuara të aktiviteteve formale, funksionale të kompanive
 • Nivel më të lartë të zhvillimit akademik, karrierës ose zhvillimit personal
 • Njohje të talentit tuaj dhe ofrimi i një vendi të punës nga kompania
 • Mundësia e marrjes së një page, e cila do të mbulonte shpenzimet elementare, si ato të transportit dhe ushqimit (kjo varet drejtpërdrejt nga vendimi i kompanisë)
 • Njohje me ambientin dhe sfidat me të cilat ballafaqohen bizneset.