Shërbimet për biznese:

1. Angazhim të praktikantëve dhe punëtorëve

  • Angazhim të kandidatëve të talentuar për nevojat e kompanisë
  • Seleksionim dhe intervistim të kandidatëve për punë praktike/punësim
  • Vlerësim i eksperiencës nga puna praktike, sipas metodologjisë së punës të zhvilluar nga Qendra për Këshillim në Karrierë
  • Organizim të panaireve, që kanë për qëllim punësimin dhe punën praktike
  • Organizim të ngjarjeve, me qëllim të promovimit dhe adresimit të kërkesave të tregut për profesionet e caktuara.

2. Shërbime konsultuese dhe trajnime:

  • Trajnim për organizim të suksesshëm të punës praktike, në bazë të metodologjisë së adoptuar, këshillim për karrierë për kompanitë
  • Konsulencë dhe mentorim për menaxhimin me burimet njerëzore brenda kompanisë.

3. Shërbime promovuese:

  • Krijimi i profilit tuaj në portalin e Qendra për Këshillim në Karrierë
  • Promovim i kompanisë dhe produkteve/shërbimeve
  • Postim i lajmërimeve për punë praktike/punësim.